Režisér

  • Yuri Kanchiku

    Yuri Kanchiku

Hudba

  • Zentaro Watanabe

    Zentaro Watanabe

Kamera