Rengo kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku

Rengo kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku

Kamera

  • Kazuo Yamada

    Kazuo Yamada